Fogalomtár

természetes szaporodás

Az élveszületések és halálozások számának egyenlege; általában a születési és a halálozási arányszám különbségeként, százalékos vagy ezrelékes formában adják meg. Ha a természetes szaporodás értéke negatív, természetes fogyásról beszélünk.

teljes talajelőkészítés

Erdőtelepítések előtt elvégzett komplex termőhely-előkészítés, amelynek célja a talaj, víz-, levegő- és hőgazdálkodásának javítása, a gyomnövények konkurenciájának megszüntetése annak érdekében, hogy a mag csírázásához vagy a csemeték megeredésehez és kezdeti növekedéséhez kedvező feltételeket teremtsen. A teljes talajelőkészítés az erdősítés vagy fásítás teljes területére kiterjed.

szupraindividuális organizáció

Egyed feletti szerveződés: az élőlények természetes kapcsolatrendszerének kialakulása, mely négy szinten következhet be: 1. a populációk szerveződési szintjén. 2. az életközösségek (biocönózisok) szerveződési szintjén, 3. a biomok szerveződési szintjén és 4. a bioszféra szerveződési szintjén.

szupernóva

Olyan változócsillag, melynek fényessége hirtelen több milliószorosára nő. majd néhány hónap alatt elhalványul. Maximális fényessége megfelel egy egész galaxis fényességének. A szupernóva tulajdonképpen egy felrobbanó csillag, amelyben magas rendszámú elemek, pl. nehézfémek atomjai keletkeznek.

szukcesszió

Az élőlényközösségek átalakulásának folyamata. A biotikus szukcesszió során állandó makroklimatikus viszonyok között viszonylag rövid időszak alatt változnak meg az élőlényközösségek egy adott földrajzi területen. A változás iránya meghatározón: a pionír növénytársulástól több lépcsőn keresztül a klimax társulás felé mutat. A szárazföldi pionír társulásokra jellemző a fajszegénység (a kicsiny fajdiverzitás) és a nagy egyedszám, míg a […]

szimbiózis

együttélés: két különféle élő szervezet kölcsönösen előnyös együttélése időleges vagy tartós morfológiai és élettani összekapcsolódás révén. Igen elterjedt életforma. A hüvelyes nővények gyökérgümőiben pl. Rhizobium baktériumok élnek, amelyek a növény nitrogén-felvételében játszanak meghatározó szerepet, míg a baktériumok a növénytől szerves tápoldatot vesznek fel, amely biztosítja életműködéseiket.

szikesedés

Sós talajok képződése: a vízben oldható sók (elsősorban nátriumsók) hatására lejátszódó talajképződési folyamat. Hazai viszonyok között a szikesedés feltételei: félszáraz éghajlat (500-550 mm évi csapadék), felszín közeli és nátrium-sókat tartalmazó talajvíz. A kapilláris zónában a feltalajig mozog a sótartalmú talajvíz, ott betöményedik, majd a párolgás miatt kiválnak a sók: sós talaj jön létre.

szikes tó

Kis méretű, sekély sós tó, amely szárazabb időszakokban teljesen kiszárad. Sajátos élővilága sótűrő fajokban gazdag.

szennyező anyag

A termelés, a fogyasztás vagy más emberi tevékenység során keletkezett anyag, amely hatást fejt ki a környezetre, élő szervezetekre (beleértve az embert is) és/vagy élettelen anyagi struktúrákra, s azokban működési zavart, egészségi ártalmat vagy egyéb kárt okoz. A hulladék szennyező anyaggá válik, ha a felsorolt környezeti elemekre kedvezőtlen hatást fejt ki. Tágabb értelemben nemcsak anyagok […]

szellemi rendszer

A rendszerek egyik típusa, amelyben a rendszer elemeit fogalmak, gondolatok, szimbólumok (pl. matematikai jelrendszer) alkotják, s közöttük logikai vagy egyéb szellemi kapcsolatok léteznek. szellemi rendszer pl. egy tudományos elmélet, amelyben az egyes gondolati elemek szigorú logikai rend szerint kapcsolódnak egymáshoz, és egységes egészet alkotnak. A környezetvédelmi törvény, ugyancsak amelyben a paragrafusok a jog szabályai szerint […]